NL FR EN
www.belgium.be

Werkprogramma cluster 5 'Klimaat, energie en mobiliteit'

Werkprogramma

Deze cluster draagt bij aan een schoner en gezonder milieu door de negatieve impact van mobiliteit, energieproductie en energie-gebruik op de luchtkwaliteit, de ecosystemen en de biodiversiteit te verminderen. De hoofddrijfveer voor de cluster is zowel de groene als de digitale transitie en de daarmee samenhangende omzetting van onze economie, industrie en samenleving te versnellen, met als uiteindelijk doel een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Dat omvat de overgang naar broeikasgasneutraliteit in de energie- en de mobiliteitssector uiterlijk in 2050 (alsook in andere sectoren die niet onder deze cluster vallen), waarbij terzelfder tijd hun concurrentievermogen, veerkracht en nut voor mens en maatschappij worden vergroot.

De activiteiten voorzien in het werkprogramma ondersteunen de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Door meer banen te creëren, de economische en maatschappelijke transformatie en de digitalisering te versnellen en door een op innovatie gebaseerde en inclusieve groei te genereren, ondersteunen die activiteiten het herstel van Europa in de nasleep van de COVID-19-crisis en dragen ze rechtstreeks bij aan de prioriteiten van de Europese Green Deal, aan een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en een economie die werkt voor mensen.

Cluster 5 levert 6 specifieke verwachte effecten op en elk verwacht effect wordt omgezet in een specifiek doel.

Verwacht effect (Strategisch Plan) Doel (Cluster 5 werkprogramma)
De overgang naar een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving en economie wordt mogelijk dankzij de moderne klimaatwetenschap, trajecten en respons op de klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) en gedragsveranderingen. Klimaatwetenschap en respons.
Schone en duurzame overgang van de energie- en transportsector naar klimaatneutraliteit, mogelijk gemaakt door innovatieve sectoroverschrijdende oplossingen. Cross-sectorale oplossingen voor de klimaattransitie.
Efficiëntere, schonere, duurzamere, veiligere en concurrerende energievoorziening door nieuwe oplossingen voor 'slimme' netwerken en energiesystemen op basis van performantere oplossingen voor hernieuwbare energie. Duurzame, veilige en concurrerende energievoorziening.
Efficiënt en duurzaam energiegebruik dat voor iedereen toegankelijk is en gegarandeerd wordt door een schoon energiesysteem en een rechtvaardige transitie. Efficiënt, duurzaam en inclusief energiegebruik.
Naar een klimaatneutrale en milieuvriendelijke mobiliteit door middel van schone oplossingen voor alle vervoerswijzen en terzelfder tijd een op de wereldmarkt meer concurrerende EU-vervoerssector. Schone en concurrerende oplossingen voor alle vervoerswijzen.
Veilige, naadloze, slimme, inclusieve, veerkrachtige, klimaatneutrale en duurzame mobiliteitssystemen voor mensen en goederen dankzij gebruikersgerichte technologieën en diensten, waaronder digitale technologieën en geavanceerde satellietnavigatiediensten. Veilig en veerkrachtig vervoer en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen.

Doel 1 bevordert klimaatwetenschap en helpt zo bij het identificeren van effectieve en efficiënte trajecten en antwoorden op klimaatverandering. Doel 2 ondersteunt verschillende transversale technologieën en oplossingen voor klimaat-, energie- en mobiliteitstoepassingen. Doelen 3 en 4 richten zich voornamelijk op energiekwesties, doel 3 op het verduurzamen, veiliger en concurrerender maken van de energievoorziening. Doel 4 is gericht op het verminderen van de vraag naar energie van gebouwen en bedrijven en het mogelijk maken om hen een actievere rol te laten spelen in een slim energiesysteem. Doelen 5 en 6 zijn gericht op betere vervoerswijzen en mobiliteitsoplossingen - Doel 5 verhoogt het concurrentievermogen en de klimaat- / milieuprestaties van verschillende vervoerswijzen. Doel 6 bevordert mobiliteitsdiensten en -oplossingen op systeemniveau voor passagiers en goederen.

Via dit programma wordt speciale aandacht geschonken aan een bruisende samenwerking tussen universiteiten, wetenschappelijke gemeenschappen en bedrijven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen, burgers en hun vertegenwoordigers, met de bedoeling zo de kloof te overbruggen tussen landen, generaties en regionale culturen, naast het voorzien in de behoeften van jongeren bij het vormgeven van de toekomst van Europa.

Het werkprogramma 2021-2022 voor Cluster 5 is gepubliceerd.

De Cluster 5 ''Climate, Energy and Mobility' Infoday  voor de Oproep tot voorstellen 2022 vond plaats op 5 en 6 juli 2021, de presentaties zijn beschikbaar.

Er is nog geen infodag voor Cluster 5 Oproepen tot voorstellen 2022 georganiseerd.

Open oproep

De open oproepen voor cluster 5 zijn beschikbaar via 'EC Funding and Tender Opportunities Portal selecteer 'Horizon Europe', dan 'Climate, Energy and Mobility'.

Uw federale NCP

Max SCHRAVENDEEL
 +32 2 238 34 89
 max.schravendeel@belspo.be